Keresés

Elérhetőségeink

Levél: 

KDA 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

 

Adószámunk:

18308671-1-02

 

Számlaszám:

11731063-20116121

Pályázatok

        Menő Menza                                                    

 

 

 

 

        

 

 Menő Menzák program - EFOP-1.8.5-17-2017-00028

 
 
 

Linkek

Ki van jelen?

Oldalainkat 88 vendég és 0 tag böngészi

Pillanatképek

KDA06.jpg

paragraph.png

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

A diákönkormányzat a tanulók érdekeinek képviseletére megalakult.
A diákönkormányzat tagjai:
-  Az egyes osztályok képviselői, akit az osztály tanulóinak több  mint ötven százaléka választott


A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti.
 
1. A diákönkormányzat tagjainak megbízatása két évre szól. Az új választást a tanév elején osztályonként, az osztályfőnök szervezi és irányítja.
 
2. Megszűnik a diákönkormányzat tagsága annak, akit a választásra jogosultak 25 %-ának kezdeményezését követően választói visszahívnak. A visszahívással, vagy bármilyen egyéb ok miatt megüresedő helyeket szabályos választásokkal egy hónapon belül kötelesek betölteni. Rendkívüli esetben kétharmados többségű szavazással maga a diákönkormányzat is kezdeményezheti valamelyik tagjának visszahívását.
 
3. A diákönkormányzat tagjaiból jelölés alapján elnököt és társelnököt választ. A Választás titkos és kétharmados többséget igényel.
A diákönkormányzat tagjai közül további tisztségviselőt választ a következő tisztségre: gazdasági felelős
Tagjai közül a későbbiekben bármikor további témafelelősöket, esetenként kisebb csoportokat választhat. Egyes határidős feladatok elvégzésével meghízhat egy-egy tagot. Ezen átmeneti esetekre kapott jogkör az ügy lezárását követően megszűnik.
A tisztviselők, vagy belső megbízások választása a diákönkormányzat egyedi döntése alapján lehet szótöbbséggel vagy kétharmados többséggel.
 
4. A diákönkormányzat képviseletére az elnök jogosult. A társelnök az elnököt távollétében teljes joggal helyettesíti.
 
5. Az elnök és a társelnök visszahívásának kezdeményezéséhez minősített többség van szükség. Az elnököt és a társelnököt a diákönkormányzat tagjainak kétharmados többsége bármikor visszahívhatja.
 
6. A diákönkormányzat ülései általában nem nyilvánosak, de esetekben közös döntéssel nyilvánossá tehetők. Az üléseken állandó meghívottként részt vesz a diákönkormányzat munkáját segítő tanár. Kérésre, illetve a diákönkormányzat döntése alapján az iskola igazgatója vagy megbízottja, illetve az ügyben érintettek részvételét is biztosítani kell. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt a munkában.
 
7. A diákönkormányzat üléseit az elnök, távollétében a társelnök vezeti. Az adott alakuló ülést az elnök és a társelnök megválasztásáig a diákönkormányzatot segítő tanár vezeti.
 
8. A diákönkormányzat üléseit általában kéthavonta tartja. Összehívását kezdeményezheti a tagok egynegyede, az elnök vagy társelnök. Ilyenkor egy héten belül össze kell hívni a diákönkormányzatot. Az ülések napirendjét, várható témáit a tagokkal az elnök az ülés előtt két nappal köteles közölni. A testület akkor határozatképes, bármilyen állás foglalása akkor érvényes, ha a tagok 51 %-a jelen van. Ellenkező esetben az ülést eredménytelennek kell tekinteni, újra össze kell hívni. A diákönkormányzat döntéseit szavazással hozza.
 
9. A diákönkormányzat döntéseit, javaslatait írásba kell foglalni. Ezeket az elnök és a társelnök is aláírja. Jegyzőkönyvet kell vezetni.
 
10. A választott tagok kötelesek választóikat (osztálytársaikat) rendszeresen tájékoztatni a diákönkormányzat döntéseiről, munkájáról.
 
11. A diákönkormányzat a köznevelési törvény rendelkezései szerint a következő jogosítványokkal rendelkezik:
 
Döntési jog:A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működési rendjének és munkaprogramjának meghatározásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról, működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, a diákújság és a diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról.
 
Egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:
- Jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és módosításakor
- A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor
- Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználsáról
- A Házirend elfogadásakor
 
Véleményezési javaslattevő joggal rendelkezik- a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan - a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 
12. A diákönkormányzat éves feladatát munkaprogram alapján végzi, amit az elnök és társelnök állítja össze és a tanév első ülésén fogadja el a testület.
 
13. Jelen szabályzatban nem rögzített, a diákönkormányzat belső ügyrendjét,
Működését meghatározó kérdésekben, a diákönkormányzat egyedi döntése szükséges.
 
14. Jelen szabályzat 2012. szeptember 1-jén lép hatályba és előírásait módosításig kell alkalmazni. A fenti szabályzatot, ha azt egyéb magasabb jogszabály hatálybalépése nem indokolja, csak a diákönkormányzat a nevelőtestület jóváhagyásával módosíthatja.