Keresés

Elérhetőségeink

Levél: 

KDA 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

 

Adószámunk:

18308671-1-02

 

Számlaszám:

11731063-20116121

Pályázatok

        Menő Menza                                                    

 

 

 

 

        

 

 Menő Menzák program - EFOP-1.8.5-17-2017-00028

 
 
 

Linkek

Ki van jelen?

Oldalainkat 93 vendég és 0 tag böngészi

Pillanatképek

KDA11.jpg

b_100_148_16777215_00_images_alapito.jpg  ALAPÍTVÁNYUNK ALAPÍTÓ OKIRATA

 

Alulírott alapítók a mai napon úgy határoztunk, hogy a Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiumában a diákkezdeményezések támogatására alapítványt hozunk létre.

Az alapítók neve és lakáscíme:

Szám Tiborné .

Szetele Eszter

Kusz Lajosné

 

1.) Az alapítvány neve: Kökönyösi Diákokért Alapítvány

 

2.) Az alapítvány székhelye: 7300 Komló, Vájáriskola utca 1.

 

3.) Az alapítvány célja a Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiumában:

a.) a diákszervezetek, egyesületek, közösségek, szakkörök működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában;

b.) közreműködés a diákközélet, diákkezdeményezések, diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében;

c.) a szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű és nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó diákok segítése és támogatása;

d.) az oktatás fejlesztését elősegítő kezdeményezések támogatása;

e.) az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése;

f.) az iskola külföldi partneriskolákkal való cserekapcsolatának segítése;

g.) az iskola kulturális és kiegészítő oktatási programjának támogatása.

 

4.) Az alapítvány induló vagyona:

a.) az iskolában tanuló diákok szülei közül Szám Tiborné által rendelkezésre bocsátott 10000 Ft készpénz;

b.) az iskolában oktatók közül Szetele Lászlóné által rendelkezésre bocsátott 10000 Ft készpénz;

c.) az iskolában működő ifjúsági szakszervezetben lévő Kusz Lajosné által rendelkezésre bocsátott 10000 Ft készpénz.

Összesen: 30000 Ft készpénz, mely az OTP Bank Rt-nél került elhelyezésre.

 

5.) Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amelynek létszáma 3 fő.

      Tagjai:

a.)    Az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus.

b.)    A többi kuratóriumi tag kijelölése az alapítók joga, akiket határozatlan időre kérnek fel az alapítók.

c.)    A kuratórium tagjai:

1.      Iván Attila  kuratóriumi elnök

2.      Tóth Péterné Bécs Szilvia

3.      Hohn Éva

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

- visszahívással;

- lemondással;

- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

      

d.)  Összeférhetetlenségi szabályok a kuratórium tagjai, mint vezető tisztségviselők tekintetében:

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig:

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a bíróságnak.

6.) Az alapítvány nyitott, ahhoz magánszemélyek és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak bármely módon, beleértve a természetben nyújtott szolgáltatásokat és jogokat, társadalmi munkát vagy szellemi tevékenységet is. Az alapítványhoz való csatlakozásnak vagyoni juttatás fejében történő megengedéséről, annak feltételeiről és a csatlakozót megillető alapítói vagy egyéb jogokról a kuratórium jogosult dönteni.  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt.

 

7.) Az alapítványi vagyon alapvetően a célok megvalósítását szolgálja. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez és a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

     

Az alapítvány, a céljának összefüggésében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi (közhasznú tevékenység megnevezése – kapcsolódó közfeladat megnevezése – közfeladatot előíró jogszabályi hely):

·         Kulturális tevékenységek – Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7

 

·         Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása - 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)

 

·         Szociális tevékenység - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.

 

·         Közösségépítés - Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 4

 

·         Közösségi felelősségvállalás fejlesztése - Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)

 

·         Nevelés és oktatás - szakközépiskolai, szakiskolai, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)

 

·         Fiatalok közösségi kompetenciájának fejlesztése - Sport és ifjúsági ügyek – 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15

 

Ennek érdekében a mindenkori vagyont az alapítvány jellemzően akciók, rendezvények, valamint a szakkörök, és az oktatás fejlesztését elősegítő beruházások költségeihez támogatásként nyújtja, illetve fedezi a diákjogok érvényesítése érdekében felmerülő adminisztrációs és képzési költségeket. Az alapítvány ösztöndíjakkal, költségtérítésekkel, díjakkal ismeri el a diákkezdeményezések támogatóinak tevékenységét. Az alapítvány közreműködik az iskolai diákjóléti (diákszociális) alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres illetve rendkívüli támogatások folyósítását.

A vagyon felosztásának korlátai:

      a.) Az alapítvány vagyona soha nem lehet kevesebb az induló vagyon 25 %-ánál.

b.) Anyagi kockázatvállalással járó vállalkozásra (befektetésre) a mindenkor rendelkezésre álló vagyon 25 %-ánál nagyobb hányad nem fordítható.

 

8.) A kuratórium működése és hatáskörei:

a.) A kuratórium elnökét Iván Attilát, mint az alapítvány képviselőjét a kuratórium tagjainak javaslatára az alapító kéri fel a tisztség elvállalására. Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke önállóan, míg a kuratóriumi tagok együttesen látják el. Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan, míg bármely kuratóriumi tag egy másik kuratóriumi taggal együttesen jegyzi.A bankszámla feletti jogosultsággal a kuratórium elnöke és Hohn Éva kuratóriumi tag rendelkezik. Az alapítvány képviselője nem lehet az alapítót a kuratóriumban képviselő személy. A kuratórium a pénzügyek kezelésére egy pénztárost választ, aki lehetőleg külső (nem kuratóriumi tagét) személy kell, hogy legyen.

b.) A kuratórium üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az általa felkért személy vagy a kuratórium összehívását kezdeményező két kuratóriumi tag egyike – hívja össze és vezeti le. Az üléseket szükség esetén kell összehívni, de évente legalább két alkalommal. Az ülések összehívásáról szóló értesítést legalább egy héttel az ülés előtt az elnök köteles postára adni. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat is. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

c.) Az ülések nyilvánosak, azon bárki (pl. iskolai tanuló, tanár, vagy külső személy, szülő stb.) részt vehet és tanácskozói joggal az elnök ruházhatja fel. Személyi kérdéseknél az elnök zárt ülést elrendelhet.

d.) A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén vagy elvetettnek kell tekinteni a határozati javaslatot, avagy meg kell ismételni a szavazást, és ha ismételten szavazategyenlőség áll elő, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

e.) A kuratórium határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van.

f.) A kuratórium döntéseiről emlékeztetőt kell készíteni.

g.) Egyebekben az alapítvány és kuratórium működési szabályait a kuratórium állapítja meg.

h.) A kuratórium kizárólagos hatásköre:

- az alapítványi vagyonfelhasználásra vonatkozó döntések, így a rendezvények, akciók, szakkörök, oktatás fejlesztés támogatásáról, ösztöndíj, díj létrehozásáról és odaítéléséről szóló döntések, vállalkozási tevékenység indítása;

- a feltételhez kötött támogatások, csatlakozások, adományok elfogadásáról szóló döntés;

- az alapítvány együttműködési megállapodásairól, más szervezetekben vállalandó tagsági viszonyáról szóló döntések;

- az alapítvány működési szabályainak kialakítása és módosítása;

- a kuratórium a jelenlévők 2/3-os többségével dönt az éves beszámoló és aközhasznúsági melléklet elfogadásáról (minden év május 31-ig)- melyet a kuratórium hozzáférhetővé tesz: iskolai szervek (pl. faliújság, suli tévé, iskolarádió vagy suli újság) segítségével a iskola diákjai, tanárai és az iskolába járó diákok szülei számára, illetve valamelyik helyi újságban vagy tévében külső nyilvánosság felé.

i.) A kuratórium elnökének egyéb feladatai:

- a kuratórium döntéseiről köteles írásban értesíteni az érintetteket a döntéshozataltól számított 30 napon belül;

- engedélyével lehet hozzáférni azokhoz az iratokhoz, döntésekhez és egyéb dokumentumokhoz, melyek az alapítvány működésével kapcsolatosak;

- köteles a kuratórium üléseiről emlékeztetőt készíteni vagy készíttetni, mely tartalmazza a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát illetve a szavazás vagy elfogadás eredményét;

- köteles megőrizni a kuratórium működésével kapcsolatos mindenféle iratokat;

- elkészíti a közhasznúsági mellékletet, melyet minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tesz (pl. fénymásolat útján mindenki a saját költségére).

j.) A kuratóriumi tagok a díjazásban nem részesülnek a feladataik ellátása tekintetében. Költségtérítésben, abban az esetben részesülhetnek alkalmanként (pl. továbbképzés felmerült költségei, kiküldetés utazási költségei stb.) ha arra a kuratórium elnöke engedélyt ad.

 

9.) Az alapítvány működése nyilvános, amely azt jelenti, hogy:

a.) A kuratórium köteles az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A kuratórium az alapítvány saját honlapján a http://www.kda-komlo.hu honlapon köteles az éves beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet elhelyezésére is. A kuratórium a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

b.) A kuratórium az általa meghozott döntéseket az iskolai hírközlő eszközök felhasználásával (iskolarádió, iskolaújság, iskolatévé, faliújság stb.) közzéteszi. Ugyanakkor az alapítvány honlapján nyilvánosságra kerülnek a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

c.) A kuratórium (tan)évente egyszer az iskola diákjai és a külső nyilvánosság (pl. városban, kistérségben lakók stb.) számára tájékoztatást ad éves munkájáról, a működéséről, a következő évi terveiről, az alapítvány anyagi helyzetéről. Ennek formái: az összehívott közös szülői értekezlet, iskolaújság, saját honlap vagy a városi média.

d.) Az alapítvány a szolgáltatásait mindenki számára (pl. iskolai dolgozó, tanuló, külső személy stb.) hozzáférhetővé teszi a saját honlapján meghirdetett módon és formában vagy az iskolai külső hírközlő szervek segítségével.

10.) Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

a.) Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.

b.) Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette.

c.) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.

d.)  Az alapítvány megszűnik, ha

- az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

- az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

- az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

- az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt;

- ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is;

- Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

- A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

 

Az alapítvány vagyona megszűnés esetén a hitelezők kielégítése utána Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiumábanműködő ifjúsági szervezeteket (vagy ezek helyi csoportját) illeti meg egyenlő arányban.

 

11.) Egyéb rendelkezés: Tekintettel arra, hogy az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, így a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv létrehozásáról gondoskodni nem kellett. Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

 

12.) Az alapítványt a jelen alapító okirat alapján a Baranya Megyei Bíróságon nyilvántartásba kell vetetni.

Az alapító okirat elfogadásra került 1996. év április 16. napján. A közhasznú nyilvántartásba vételét kértük a Kökönyösi Diákokért Alapítványnak: 1998. május 28-án, majd 2014. május 14-én.

 

Záradék: Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak. A változással érintett részek a szövegben vastag betűvel lettek kiemelve.

 

Komló, 2017. december 1.